บริการจัดทำบัญชี

งานด้านการจัดทำบัญชี / ปิดงบการเงิน

ขอบเขตงาน

 • ให้คำแนะนำวิธีการบัญชีเพื่อผลด้านภาษีอากรที่ดีและถูกต้อง
 • ให้คำแนะนำระบบบัญชี ผังทางเดินเอกสาร รวมถึงเอกสารเบื้องต้นที่จำเป็นในการบันทึกบัญชี
 • บันทึกรายการค้าประจำเดือน จัดทำสมุดบัญชีซื้อ, สมุดบัญชีขาย, สมุดบัญชีรับเงิน, สมุดบัญชีจ่ายเงิน, สมุดบัญชีจ่ายเงินสดย่อย, สมุดรายวันทั่วไป และบัญชีแยกประเภท
 • จัดทำงบทดลองและงบการเงิน
 • จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
 • จัดทำทะเบียนสินทรัพย์
 • จัดทำรายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญเช่นรายละเอียดลูกหนี้, รายละเอียดเจ้าหนี้ เป็นต้น
 • ลงทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี
 • ให้คำปรึกษาปัญหาบัญชี

ค่าบริการ

 • สำหรับธุรกิจเริ่มต้นกิจการใหม่ ปริมาณเอกสารต่อเดือนไม่เกิน 20 รายการ ค่าบริการคิดแบบเหมาจ่ายต่อปีเริ่มต้นที่ 5,000 บาท ต่อ ปี (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณรายการที่เกิดขึ้น) ** ไม่มีค่าบริการรายเดือน**
 • สำหรับธุรกิจทั่วไป ค่าบริการตามปริมาณเอกสารต่อเดือน
 • เอกสาร 1-40 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 2,000 บาท
 • เอกสาร 41- 80 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 2,900 บาท
 • เอกสาร 81- 120 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 3,900 บาท
 • เอกสาร 121- 180 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 4,900 บาท
 • เอกสารตั้งแต่  181 ชุดขึ้นไป อัตราค่าบริการ 5,900 บาท

 

ติดต่อ

ปรึกษารายละเอียดการรับบริการง่ายๆเพียงส่งข้อความ

เราจะตอบกลับไปโดยเร็วที่สุด