บริการด้านภาษีอากร

งานด้านภาษีอากรและอื่นๆ

 1. ยื่นแบบประจำเดือน ประกอบด้วย
 • ให้คำแนะนำการยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT ) เพื่อให้สอดคล้องกับสรรพากร
 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1)
 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3)
 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53)
 • จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30)
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือน
 • จัดทำและยื่นเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน
 • ให้คำปรึกษาปัญหาภาษีตลอดปี

ค่าบริการ

 • ค่าบริการ 1,500 บาทต่อเดือน

2. ยื่นแบบประจำปี ประกอบด้วย

 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51) และภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50)
 • จัดทำและยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (สบช.3)
 • ยื่นงบการเงินระบบ E-Filing
 • จัดทำและยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี (ภงด.1ก)
 • ยื่นแบบแสดงเงินค่าจ้างประจำปีกองทุนเงินทดแทน (กท. 20 ก)

ค่าบริการ

 • ค่าบริการ 2,000 บาทต่อปี

ติดต่อ

ปรึกษารายละเอียดการรับบริการง่ายๆเพียงส่งข้อความ

เราจะตอบกลับไปโดยเร็วที่สุด