บริการบัญชี

บริการอย่างมืออาชีพ ใส่ใจ ได้มาตรฐาน

หากธุรกิจของคุณกำลังมองหาที่ปรึกษา ผู้ช่วยสนับสนุนด้านบัญชี และภาษี ไม่ว่าจะเป็น ในด้านการดำเนินงาน ความถูกต้องตามหลักการบัญชี และภาษีอากร ในด้านการวางแผนภาษี ความตรงต่อเวลา บริษัทของเรามีความพร้อมที่จะให้บริการมากกว่าที่คุณต้องการ

Advanced Accounting and Advisory

บริษัทฯ ของเราเกิดจากการรวมตัวของบัญชีบัณทิตและบัญชีมหาบัณทิต จากคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรามีทีมงานที่มีประสิทธิภาพในการทำบัญชีมากกว่า 10 ปี ในธุรกิจที่หลากหลายประเภท เช่น ธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจซื้อมา-ขายไป และธุรกิจบริการเป็นต้น
เรามีความเป็นมืออาชีพทั้งด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ ในงานด้านบัญชี ภาษี และการสอบบัญชี เราจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และติดตามการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีอย่างต่อเนื่อง
เรามีความพร้อมและสามารถให้บริการกับผู้ประกอบการทั้งในไทยและต่างประเทศ

บริการของเรา

การทำบัญชี

 • รับบันทึกบัญชีประจำเดือน
 • ให้แนะนำการทำใบสำคัญพร้อมเอกสารประกอบ
 • รับจัดทำรายการสินค้าคงเหลือ
 • รับทำสมุดรายวันประเภทต่างๆ
 • รับจัดทำรายงานแยกประเภท
 • รับจัดทำงบทดลองและงบการเงิน  รวมถึงการยื่นงบการเงินประจำปีต่อกระทรวงพาณิชย์
 • ประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชี

บริการด้านภาษีอากร

 • จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ
 • จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย  เช่น ภงด.3, ภงด.53 และ ภงด.54 เป็นต้น
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย
 • รับแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล
 • กรอกและยื่นแบบประเภทต่างๆ ต่อกรมสรรพากร
 • เป็นตัวแทนในการพบเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร

วางระบบบัญชี

 • วิเคราะห์ธุรกิจและวางรูปแบบทางเดินเอกสาร
 • ให้คำแนะนำระบบบัญชีที่เหมาะสมแก่กิจการ และวางระบบบัญชี
 • ทดสอบการบันทึกข้อมูล
 • จัดเก็บข้อมูลและประมวลผล

บริการเพิ่มเติมอื่นๆ

 • รับตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีอนุญาต
 • ให้คำปรึกษาในการขอเปิดดำเนินการ BOI  จัดทำและยื่นงบการเงินรวมทั้งเอกสารสำคัญต่อ BOI
 • ขึ้นทะเบียนประกันสังคม กรอกแบบและยื่นประกันสังคม

จดทะเบียน

 • จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วน
 • จดทะเบียนเลิกบริษัท ห้างหุ้นส่วน ชำระบัญชี
 • รับแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล
 • รับขอหนังสือรับรอง คัดสำเนา

“บริการถูกต้องตามหลักบัญชี และภาษีอากร ตรงเวลา บริการมากกว่าความต้องการ เพื่อให้ธุรกิจคุณเติบโตอย่างราบรื่น”

ติดต่อ

ปรึกษารายละเอียดการรับบริการง่ายๆเพียงส่งข้อความ

เราจะตอบกลับไปโดยเร็วที่สุด